Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp trường năm học 2013 – 2014

         Căn cứ thông báo số 1188/TB-SGDĐT ngày 01/10/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp tỉnh năm học 2013-2014; Căn cứ tình hình thực tế của trường, đồng thời phát huy thành tích đã đạt được nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường. Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường năm học 2013 – 2014; Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà xây dựng Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp trường năm học 2013 – 2014 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích :

- Hội thi GV dạy giỏi nhằm lựa chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, đảm bảo chuẩn nghiệp vụ sư phạm tổ chức lớp học, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Hội thi GV dạy giỏi nhằm góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu :

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình.

- Việc tổ chức hội thi GV dạy giỏi phải đảm bảo tính thiết thực khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. Nội dung, hình thức tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi.

1. Nội dung: Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 03 nội dung sau:

1.1. Thi hiểu biết:

- Lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy: sáng tạo, hiệu quả, ứng dụng, công nghệ thông tin vận dụng các chủ trương, quy định lớn của nhà nước và ngành vào thực tế giảng dạy (các văn bản theo thông báo số 1188/TB/SGDĐT ngày 01/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh).

1.2. Thi xử lý tình huống:

- Giải quyết những tình huống xuất hiện trong lớp học; trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, lãnh đạo và cộng đồng.

1.3. Thi giảng dạy:

- Lựa chọn 01 bài giảng thuộc chương trình TCCN.

2. Hình thức, địa điểm và thời gian thi:

2.1. Thi hiểu biết:

- Làm bài thi trắc nghiệm trong vòng 60 phút

2.2. Thi xử lý tình huống:

- Giáo viên dự thi giảng dạy xong sẽ tham gia trả lời câu hỏi tình huống trong thời gian không quá 05 phút ngay sau khi thi giảng dạy

2.3. Thi giảng dạy:

- Bài giảng tự chọn (lý thuyết hoặc thực hành) trong chương trình TCCN (Có mẫu giáo án gửi kèm theo).

+ Thời gian 45 phút + 05 phút giới thiệu sơ lược về bản thân, nhà trường, vị trí của tiết giảng trong chương trình môn học.

+ Mỗi thầy, cô giảng bài chọn 6 – 10 sinh viên của lớp nghe giảng tạo sự giao lưu trong giờ giảng.

+ Giáo viên nộp giáo án dự thi theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cả file cứng và file mềm (địa chỉ email maithudc@yahoo.com) về phòng Phó HT phụ trách đào tạo trước ngày 30/10/2013

III. Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi:

- Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường có đăng ký.

- Giáo viên tham dự hội thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức thi và trao giải:

1. Thời gian thi 02 ngày : 13/11/2013 và ngày 14/11/2013

Cụ thể:

1.1. Ngày 13/11/2013:

Sáng 8h30 thi hiểu biết

Chiều 13h, thi giảng dạy và xử lý tình huống: Trương Quỳnh Anh, Nguyễn Quang Bắc, Nguyễn Văn Thăng.

1.2. Ngày 14/11/2013:

Sáng 8h30, thi giảng dạy và xử lý tình huống: Mẫn Thị Mai, Dương Tôn Thanh, Phạm Ngọc Linh.

Chiều 13h, thi giảng dạy và xử lý tình huống: Phan Thu Hiền và Trần Minh Hùng

Trong thời gian 2 ngày tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi đề nghị phòng Quản trị đời sống, phòng Quản lý đào tạo, chủ nhiệm các khoa và các giáo viên tham gia thi đổi lịch dạy học. Chuyển địa điểm phòng học 315 của lớp    sang phòng học khác.

2. Địa điểm

2.1. Thi hiểu biết tại Hội trường A2

2.2. Thi giảng dạy và xử lý tình huống tại phòng học 315

  1.  Trao giải ngay sau khi kết thúc cuộc thi

V. Đánh giá, xếp loại và khen thưởng

1. Đánh giá, xếp loại

a. Đánh giá

Tổng điểm: 100 điểm, trong đó:

1. Điểm nội dung thi hiểu biết : 15 điểm

2. Điểm nội dung thi xử lý tình huống: 2,5 điểm; giám khảo cho điểm

3. Điểm nội dung thi giảng dạy: 82,5 điểm; giám khảo cho điểm, nhận xét đánh giá tóm tắt việc thực hiện nội dung thi giảng của giáo viên dự thi vào phiếu đánh giá.

          Điểm của từng nội dung thi: Điểm xử lý tình huống, điểm thi giảng dạy là trung bình cộng các điểm của các giám khảo chấm cho nội dung thi. Điểm thi của từng nội dung được lấy đến 01 số thập phân, không làm tròn số.

           Tổng điểm thi là tổng điểm của cả 3 phần thi: Thi hiểu biết, thi xử lý tình huống và thi giảng dạy.

b. Xếp loại

           Căn cứ vào tổng số điểm của 03 nội dung thi sẽ lấy từ cao xuống thấp: 01 giải nhất, 01 giải nhì. Cụ thể

- Giáo viên đạt tổng số điểm cả 03 nội dung từ 80 điểm trở lên (trong đó có hiểu biết từ 8,5 trở lên, điểm thi xử lý tình huống từ 1,5 điểm trở lên) được xếp loại giáo viên dạy giỏi.

- Giáo viên đạt tổng số điểm cả 03 nội dung từ 90 điểm trở lên (trong đó có hiểu biết từ 10,0 trở lên, điểm thi xử lý tình huống từ 2,0 điểm trở lên) được xếp loại giáo viên dạy xuất sắc.

          Việc tổ chức hội thi để chọn ra những giáo viên có kết quả cao trong kỳ thi cấp trường để tham gia kỳ thi cấp tỉnh do sở Giáo dục tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào tháng 12/2013.

c. Khen thưởng

          Giáo viên được xếp loại giáo viên dạy giỏi và dạy xuất sắc của trường sẽ được khen thưởng theo Quy chế của Trường và được hiệu trưởng tặng giấy khen

          Căn cứ vào kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013- 2014 của trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, Hiệu trưởng yêu cầu Chủ nhiệm các khoa, phòng, ban, cán bộ, giáo viên thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc cần liên hệ Hội đồng thi (Đ/c Thu phó HT) để được giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận:- CT HĐQT (để b/c);- Ban giám hiệu (để t/h);- Chủ tài khoản (để biết);

- Các đơn vị, cá nhân liên quan;

- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG(Đã ký)TS. Tăng Văn Tiển

Bài viết khác