Khoa – Bộ môn

        Trường hiện có 09 khoa (7 khoa chuyên ngành và 1 khoa đào tạo nghề và 1 khoa cơ bản), mỗi khoa là một thành tố góp phần quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục và đào tạo chung của Trường.

Nội dung tab 1

10388108_251455395058163_825057903713107526_n

       Hàng năm, Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đối với các bộ môn của các khoa mà trực tiếp là nâng cao chất lượng giảng dạy của các giảng viên, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng của Trường. Giáo viên giảng dạy được tuyển dụng theo đúng quy trình tuyển dụng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên được khuyến khích, động viên tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các lớp bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ để góp phần ngày càng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy.

      Trong giai đoạn hiện nay, Trường luôn quan tâm và có hướng chỉ đạo trực tiếp, kịp thời nhằm chuẩn hóa các khoa-bộ môn thuộc khoa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời theo kịp phương châm đào tạo sát thực tế và nhu cầu xã hội.

Test table
1 2 3 4
1 2 3
1 2 3
4
Tạo table bằng nút table ở editor