Quyết định thu học phí năm học 2014 – 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

 
Số: 06/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 28  tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt đề nghị của Hiệu trưởng về mức thu học phí, lệ phí

và các khoản thu khác năm học 2014-2015)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ

 

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/2006 và Quyết định số  4103/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà;

Căn cứ vào Tờ trình số 108/TTr-BH ngày 24/04/2014 của Hiệu trưởng về việc Quy định mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác năm học 2014-2015 đã được HĐQT thông qua;

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác đối với các hệ đào tạo trong toàn trường, cụ thể như sau:

1. Mức thu học phí đối với các hệ đào tạo:

1.1. Hệ Cao đẳng chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm, 3 năm:

- Hệ đại trà: 3.000.000đ/ học kỳ; 6.000.000đ/1 năm

- Hệ chất lượng cao: 6.000.000đ/ học kỳ; 12.000.000đ/1 năm

- Đối với ngành Điều dưỡng: 4.500.000đ/ 01 học kỳ; 9.000.000đ/1 năm

- Đối với sinh viên học theo chương trình hợp tác với Công ty Samsung, thu học phí theo Hợp đồng đã ký kết.

1.2. Hệ Trung cấp nghề:

- Học phí kỳ 1             : 2.000.000đ/ 01 học kỳ

- Học phí kỳ 2             : 2.000.000đ/ 01 học kỳ

- Học phí kỳ 3             : 2.500.000đ/ 01 học kỳ

- Học phí kỳ 4             : 2.500.000đ/ 01 học kỳ

1.3. Hệ sơ cấp nghề (9 tháng): 500.000đ/ tháng (đóng cả khóa học)

1.4. Học phí học lại theo tín chỉ :150.000đ/ 01 tín chỉ (áp dụng cho khóa 8,9)

2. Các khoản thu lệ phí:

- Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi, lệ phí xét tuyển, BHYT, BHTT thu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Lệ phí thi lại (áp dụng cho K7)                    :    100.000đ/ 01 môn học

- Lệ phí phúc khảo                                          :    200.000đ/ 01 môn học

- Lệ phí học lại (áp dụng cho K7)                   :      80.000đ/ 01 đơn vị học trình

- Lệ phí thi TN, liên thông (3 môn)     :    600.000đ/ 01 sinh viên

- Lệ phí thi tốt nghiệp (6 môn)                        : 1.000.000đ/ 01 sinh viên

- Lệ phí thi lại tốt nghiệp                                :    300.000đ/ 01 môn thi

- Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp               :    200.000đ/ 01 sinh viên

- Lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp :    100.000đ/ 01 bản

- Lệ phí cấp bảng điểm                                    :    100.000đ/ 01 bản

- Lệ phí làm chứng chỉ GDTC, GDQP           :    100.000đ

- Lệ phí làm thẻ sinh viên lần 2                       :    100.000đ

            Điều 2. Sinh viên nộp học phí trọn gói 03 năm ngay sau khi nhập học (từ ngày 01/08/2014 đến hết ngày 30/11/2014) sẽ được nhận 01 laptop đối với hệ chất lượng cao, 01 máy tính bảng đối với hệ đại trà. Sinh viên nộp học phí 01 năm sẽ được giảm 5% học phí, nộp học phí 02 năm sẽ được giảm 10% học phí (thời gian nộp từ 01/08/2014 đến hết ngày 15/10/2014).

Sinh viên sẽ không phải nộp bất kỳ khoản phí nào khác trong tất cả các chương trình đào tạo của Trường (trừ học lại, thi lại và các khoản lệ phí tại khoản 2 – điều 1 nếu có).

            Điều 3. Mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác được quy định là căn cứ để các đơn vị thông báo tuyển sinh và thực hiện trong năm học 2014-2015. Các khoản thu khác như: các khóa đào tạo ngắn hạn, các lớp đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học, từ Cao đẳng lên Đại học, Vừa làm vừa học,… có quyết định riêng.

            Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT; Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng; Trưởng các Phòng, Ban; Chủ nhiệm các Khoa; Giám đốc các Trung tâm; các Văn phòng trực thuộc Trường; Thủ trưởng các đơn vị, sinh viên trong toàn trường và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:- Như điều 4;

- Lưu VP HĐQT;

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Nguyễn Đức Tuấn

 

 

 

 

Bài viết khác