Thông báo đăng ký trả nợ môn, lịch thi trả nợ môn đối với sinh viên khóa 6

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2013 – 2014 của sinh viên khóa 6, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà thông báo về việc đăng ký trả nợ môn, lịch thi trả nợ môn cho sinh viên khóa 6 cụ thể như sau:

           1. Thời gian sinh viên đăng ký trả nợ môn: Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 20/12/2013, sinh viên đăng ký tại phòng QLĐT – phòng 105 tầng 1 (Nhận đơn đăng ký học lại tại Phòng QLĐT; học sinh viết vào đơn đăng ký, nộp lệ phí tại phòng KHTC sau đó mang đơn đăng ký học lại nộp tại phòng QLĐT).

            2. Thời gian thi trả nợ: Từ 01/01/2014 đến 20/01/2014:

Lịch cụ thể phòng QLĐT sẽ lập chi tiết căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký. Sinh viên xem lịch trên website: caodangbacha.edu.vn hoặc tại phòng QLĐT vào ngày 25/12/2013.

Chủ nhiệm khoa, thủ trưởng các đơn vị liên quan, bộ phận Công tác sinh viên, giáo viên chủ nhiệm thông báo tới sinh viên toàn trường biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- CT HĐQT (để b/c);- Ban Giám hiệu;- Các Khoa, Phòng, Ban;

- Lưu VT, Phòng QLĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

      (Đã ký)

                   

 

TS. Tăng Văn Tiển

Bài viết khác