Thông báo đeo thẻ khi ra vào khuôn viên Trường

            Căn cứ tình hình thực tế của Trường;

       Theo đề nghị của Trưởng phòng TCHC đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

       Trường thông báo đến HSSV toàn Trường quy định về việc đeo thẻ khi ra vào khuôn viên Trường như sau:

1. Yêu cầu HSSV toàn Trường thực hiện nghiêm chỉnh việc đeo thẻ Sinh viên khi ra vào Trường, sinh viên không được mượn thẻ hoặc cho người khác mượn thẻ. Nếu Sinh viên nào vi phạm sẽ bị thu thẻ và xử lý kỷ luật theo Quy định của Trường.

2. Bộ phận Công tác HSSV triển khai hoàn thiện việc cấp thẻ cho HSSV các hệ của Trường (trừ hệ đào tạo nghề sẽ dùng thẻ mềm theo mẫu do cán bộ phụ trách đào tạo nghề cung cấp).

3. Giao Phòng Quản trị đời sống theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc đeo thẻ của HSSV khi ra vào Trường.

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2013.

       Yêu cầu Chủ nhiệm các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm lớp phổ biến nội dung thông báo này đến HSSV các lớp mình phụ trách để thực hiện./.

 

Nơi nhận:- HĐQT (để b/c);-Ban giám hiệu;- Các Phòng, Ban, Khoa, HSSV toàn Trường;- Lưu VT. KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG        

            (Đã ký)  

 

TS. Tăng Văn Tiển

Bài viết khác