Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học 2012-2013; Khai giảng năm học mới

            Căn cứ kết luận cuộc họp Ban tổ chức Lễ tổng kết năm học 2012-2013; Khai giảng năm học mới 2013-2014;Căn cứ tình hình thực tế của Trường;Theo đề nghị của Trưởng phòng TCHC đã được HĐQT phê duyệt.

           Hiệu trưởng thông báo kế hoạch tổ chứcLễ tổng kết năm học 2012-2013; Khai giảng năm học mới 2013-2014 và Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá V niên học 2010 – 2013 như sau:

* Thời gian: Thứ 3 – Ngày 19/11/2013

* Địa điểm tổ chức:

- Hội trường A1 – Nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà (Buổi sáng)

- Các hoạt động văn nghệ, thể thao: Sân trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà (Buổi chiều).

* Các thành phần tham dự:

- Thành viên HĐQT.

- Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng.

- Trưởng, phó các phòng; Ban; Khoa; Giám đốc và PGĐ các Trung tâm trực thuộc trường.

- Cán bộ, nhân viên, giáo viên toàn trường.

- Học sinh, sinh viên: K8 mỗi lớp cử 10 SV và ban cán sự lớp; Khóa 6, 7 mỗi lớp cử 04 sinh viên trong đó có sinh viên Giỏi và Ban cán sự lớp; Sinh viên Khóa 5 nhận Bằng tốt nghiệp.

- Khách mời:

+ Đại diện Thị xã Từ Sơn (Chủ tịch; Bí thư)

+ Đại diện Xã Tam Sơn (Chủ tịch; Bí thư)

+ Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh (02 người)

+ Các cơ sở đào tạo trong và ngoài trường (cử từ 01 đến 02 cán bộ)

+ Đại diện các Công ty: Samsung, Nokia, Canon, Chinghai

+ Đại diện Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà

+ Các đơn vị, cá nhân tham gia vào Quỹ khuyến học của Trường.

Hiệu trưởng thông báo kế hoạch để các đơn vị, CBCNV, GV và HSSV biết, theo phân công các Ban của Ban tổ chức để tham gia các hoạt động của buổi lễ đầy đủ, đạt kết quả cao./.

          Ghi chú: CBCNV, Giáo viên, HSSV được nghỉ ngày 19/11/2013 để tham gia các hoạt động của buổi lễ.

 

 Nơi nhận:- CT HĐQT (để b/c);- Các Phó Hiệu trưởng;- Chủ tài khoản;- CBCNV, Giáo viên, HSSV toàn Trường;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG              PHÓ HIỆU TRƯỞNG          (Đã ký) 

 

TS. Tăng Văn Tiển

Bài viết khác