Thông báo kế hoạch và thời gian thi tốt nghiệp lần 2, Khóa 5

        Theo kế hoạch chung của Trường CĐCN Bắc Hà; Ban giám hiệu thông báo:

       1. Về việc trả nợ môn cho sinh viên khóa 5:

Đối với các sinh viên còn nợ môn yêu cầu xuống phòng Quản lý đào tạo đăng ký học lại, đóng lệ phí học lại tại phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

- Thời gian thi trả nợ các môn từ ngày 07/10/2013 đến 11/10/2013.

Đối với những sinh viên thi lại tốt nghiệp đóng lệ phí phụ đạo tốt nghiệp 100.000đồng/1 môn và lệ phí thi tốt nghiệp 300.000đồng/1 môn tại phòng Kế hoạch tài chính trước ngày 15 tháng 10 năm 2013.

- Thời gian phụ đạo tốt nghiệp (có lịch chi tiết kèm theo)

- Giáo viên chấm , bàn giao bài thi và nộp điểm thi về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 26/10/2013

  1.  Lịch thi lại tốt nghiệp lần 2 khóa 5:

+ 13h30 thứ 5 ngày 31/10/2013: Thi môn Điều kiện

+ 8h00 thứ 6 ngày 01/11/2013  :  Thi môn Cơ sở ngành

+ 13h30 thứ 6 ngày 01/11/2013 : Thi môn Chuyên ngành

Chủ nhiệm các khoa, thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai giáo viên, sinh viên đơn vị mình; Bộ phận Công tác sinh viên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thông báo tới sinh viên trong toàn trường biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:- Ban Giám hiệu- Các Khoa, Phòng, Ban- Lưu VT, Phòng QLĐT BAN GIÁM HIỆU  (Đã ký)

 

 

TS. Tăng Văn Tiển

Bài viết khác