Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

Căn cứ thông báo số 327/TB/BH-TCHC ngày 28/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà về việc: tham dự Lễ kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

Căn cứ tình hình thực tế, Hiệu trưởng đã thống nhất với Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013.

Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà về việc thay đổi thời gian tổ chức “Lễ kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013″ như sau:.

Thời gian: 14h, thứ 2, ngày 18/11/2013

Địa điểm: HT A1 – Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà

Thành phần: Toàn thể CBCNV, Giáo viên của Trường và Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà.

Toàn thể CBCNV, Giáo viên, HSSV của Trường được nghỉ chiều thứ 2, ngày 18/11/2013 và cả ngày thứ 3, 19/11/2013 để tham dự Lễ kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 và Lễ tổng kết năm học 2012-2013; Khai giảng năm học mới 2013-2014 và Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 5 niên học 2010-2013.

Yêu cầu cán bộ, công nhân viên, giáo viên toàn Trường và Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà đến dự đầy đủ và đúng giờ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT HĐQT (để b/c);
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
TS. Tăng Văn Tiển
 

Bài viết khác