Thông báo thu học phí kỳ liên thông hệ CĐ khóa 7 trong và ngoài trường

Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà; Căn cứ vào Quyết định số 28/QĐ- HĐQT ngày 01/08/2013 của Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà về việc phê duyệt đề nghị của Hiệu trưởng về mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác của sinh viên hệ cao đẳng, cao đẳng nghề, học sinh hệ trung cấp trong và ngoài trường;

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà thông báo về việc thu tiền học phí kỳ liên thông hệ cao đẳng 3,5 năm khóa 7 trong và ngoài trường như sau:

-Tiền học phí học kỳ liên thông là: 2.800.000đ (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm nghìn đồng).

- Thời gian: Từ ngày 10/04/2014 đến hết ngày 21/04/2014.

- Địa điểm: Tại phòng Kế hoạch-Tài chính.

- Đề nghị sinh viên nộp đúng hạn.

- Nếu những sinh viên nào nộp sau ngày 21/04/2014 sẽ không được thi tốt nghiệp.

- Yêu cầu Chủ nhiệm các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, Phòng QL Đào tạo, Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, các Trung tâm liên kết phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện theo tinh thần thông báo này.

- Yêu cầu các Đơn vị liên quan không được thu thêm bất kỳ khoản nào của sinh viên.

 

Nơi nhận:-Thường trực HĐQT (thay b/c);-Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;-Các Phòng, Ban, Khoa, GVCN;

-Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trường

Bài viết khác