Thông báo về việc bố trí kế hoạch học và TTTN cho sinh viên K7 và K6 khoa Kinh tế

Theo đúng kế hoạch trong năm học 2013 – 2014 nhà trường có tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế tại công ty Hiteck  (từ ngày 20/02/2014 đến ngày 20/5/2014) đối với sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 7 và khóa 6 khoa Kinh tế.

            Do có sự thay đổi kế hoạch đột xuất từ phía công ty Hitech nên một số sinh viên không được tham gia đợt trải nghiệm thực tế này. Nhà trường thông báo tới tất cả các sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 7 và khóa 6 khoa kinh tế không tham gia đợt trải nghiệm thực tế một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các em sinh viên khóa 6 khoa kinh tế: Yêu cầu sinh viên về trường gặp giáo viên hướng dẫn, xin giấy giới thiệu thực tập và đi thực tập tốt nghiệp từ 15/03/2014 đến 15/05/2014. (Có danh sách phân giáo viên hướng dẫn gửi kèm theo)

2. Đối với các em sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 7: Yêu cầu sinh viên về trường tiếp tục lịch học và lịch thi theo kế hoạch đào tạo.

Sinh viên có gì thắc mắc đề nghị gặp cô Bích, chuyên viên phòng Quản lý Đào tạo để được giải quyết (Số ĐT cô Bích: 0975590100)

Ban giám hiệu đề nghị các Khoa, phòng Quản lý đào tạo, phòng công tác học sinh sinh viên, phòng giới thiệu việc làm thông báo tới giáo viên chủ nhiệm và sinh viên đơn vị mình biết để thực hiện./. 

Nơi nhận:- TT HĐQT (để b/c);

- Các đơn vị liên quan (để t/h);

- Lưu VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Mai Thu

Bài viết khác