Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã Từ Sơn năm 2013

       Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ ngày 27/08/2013 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Từ Sơn: Hướng dẫn vận động toàn dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt cao điểm năm 2013; Căn cứ Công văn số 577-CV/TU ngày 27/08/2013 của Thị ủy Từ Sơn về việc lãnh đạo cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; xây dựng “Quỹ vì người nghèo” trên địa bàn thị xã Từ Sơn giai đoạn 2010-2015; Căn cứ tình hình thực tế của Trường.

            Hiệu trưởng đã thống nhất với Chi bộ, Công đoàn đề nghị toàn thể CBCNV, giáo viên trong trường hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị xã Từ Sơn năm 2013 với mức cụ thể như sau:

- HĐQT, Ban giám hiệu:                                      50.000đ

- Trưởng, phó các Phòng, Ban, Khoa:           30.000đ

- Cán bộ, công nhân viên, giáo viên:            20.000đ

         Giao phòng Kế hoạch tài chính lập danh sách và thu trong tháng 10/2013 sau đó chuyển tiền về đơn vị nhận của Quỹ “Vì người nghèo” thị xã Từ Sơn:

           Tài khoản 3761.0.9060297 tại Kho bạc Nhà nước Thị xã Từ Sơn

Thời gian nộp: trước ngày 20/10/2013.

 

Nơi nhận:- Chủ tịch HĐQT (để b/c);- Các Phó Hiệu trưởng; Chủ tài khoản;- Các đơn vị và cá nhân liên quan;- Lưu VT. KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

 

 

TS. Tăng Văn Tiển

Bài viết khác