Trung tâm Đào tạo trực tuyến (E- Learning)

1. Chức năng – nhiệm vụ:

– Tổ chức triển khai đào tạo từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến (E- Learning) theo quy định;

– Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho Nhà trường về tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến;

– Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình đào tạo E – Learning;

– Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học khác được nhà trường giao.

2. Mục tiêu đào tạo:

– Mở ra cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi với phương thức học tập trực tuyến (E- Learning);

– Tổ chức các khóa đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến đam bảo chuẩn đầu ra tương đương với chương trình đào tạo hệ chính quy;

– Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và sử dụng CNTT cho người học.

3. Địa điểm làm việc:

Cơ sở chính: Số 89, đường Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Cơ sở tại Hà Nội: Số 86, đường Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội