Chương trình đào tạo

Trường hiện có 09 khoa (7 khoa chuyên ngành và 1 khoa đào tạo nghề, 1 khoa cơ bản), mỗi khoa là một thành tố góp phần quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục và đào tạo chung của Trường

Hàng năm, Trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đối với các bộ môn của các khoa mà trực tiếp là nâng cao chất lượng giảng dạy của các giảng viên, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng của Trường. Giáo viên giảng dạy được tuyển dụng theo đúng quy trình tuyển dụng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên được khuyến khích, động viên tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn, các lớp bồi dưỡng chuyên môn-nghiệp vụ để góp phần ngày càng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy.

Trong giai đoạn hiện nay, Trường luôn quan tâm và có hướng chỉ đạo trực tiếp, kịp thời nhằm chuẩn hóa các khoa-bộ môn thuộc khoa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời theo kịp phương châm đào tạo sát thực tế và nhu cầu xã hội.

Hiện nay Nhà trường có 15 chuyên ngành cao đẳng; 15 chuyên ngành trung cấp. Hằng năm, Nhà trường tuyển sinh:

  • 2000 chỉ tiêu đào tạo Cao Đẳng chính quy
  • 900 chỉ tiêu đào tạo liên thông từ Trung Cấp lên Cao Đẳng

Nhà trường đã tích cực nghiên cứu và triển khai thực hiện một cách chủ động và sáng tạo các đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo. Đã từng bước tăng cường quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật cho nền kinh tế nhiều thành phần bằng cách đa dạng hoá các loại hình đào tạo, mở thêm nhiều chuyên ngành mới. Đồng thời với mở rộng quy mô, Trường cũng đổi mới về mục tiêu, nội dung chương trình và phương thức đào tạo; cải tiến cách quản lý đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng.

Bài viết liên quan