Khoa học cơ bản

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học cơ bản là một khoa mạnh của Trường. Khoa tuy không trực tiếp quản lý sinh viên nhưng tham gia tổ chức, quản lý, giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho sinh viên toàn Trường. Khoa có 04 bộ môn đó là Bộ môn Mác-Lênin; Bộ môn Toán; bộ môn Tiếng Anh và bộ môn Giáo dục thể chất-Giáo dục quốc phòng.

1. Văn phòng khoa: tầng 3, Nhà Hiệu bộ trường

2. Cơ cấu tổ chức:

Chủ nhiệm Khoa: ThS. Nguyễn Thị Mai Thu

Các Chủ nhiệm bộ môn:

– Phụ trách bộ môn Khoa học tự nhiên: TS. Hồ Thọ Cầu.

Văn phòng làm việc: Tầng 3 – Nhà hiệu bộ.

Mobile: 01269.252.100

– Phụ trách bộ môn GDTC và GDQP: CN. Lã Thị Vui.

Văn phòng làm việc: Tầng 3 – Nhà hiệu bộ.

Mobile: 0912.929.177

– Phụ trách bộ môn ngoại ngữ: CN. Nguyễn Thị Hồng.

Văn phòng làm việc: Tầng 3 – Nhà hiệu bộ.

Mobile: 0978.243.214

– Phụ trách bộ môn Mác – Lênin: CN. Vương Văn Hưng.

Văn phòng làm việc: Tầng 3 – Nhà hiệu bộ.

Mobile: 0977.093.230

Email: [email protected]

– CN. Nguyễn Thị Bích, Văn Phòng khoa  – Mobile: 0975.590.100

Tổng số CBNV-GV cơ hữu: 19 người ; Trong đó có:  Tiến sĩ-GVC: 02 người; Thạc sỹ: 02 người; Cử nhân: 16 người.

Nhiệm vụ chính của khoa là trang bị các kiến thức cơ bản đại cương cho sinh viên toàn trường khi vào năm thứ nhất. Khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

1- Khoa tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo của các Bộ môn trực thuộc khoa (thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo kế hoạch năm học của nhà trường).

2- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo các ngành học thuộc sự quản lý của khoa, cụ thể là các môn đại cương nói ở trên. Bên cạnh đó, khoa chỉ đạo việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần do khoa quản lý, tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.

3- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên trong trường.

4- Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc khoa phụ trách.

5- Quản lý cán bộ, giảng viên; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên của khoa theo quy định chung của Trường.

6- Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của trường.

7- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.

Để quản lý giảng dạy thống nhất, bảo đảm chất lượng khoa đã biên soạn xong đề cương chi tiết cho các môn học; mỗi môn học đều có bài giảng riêng, đặc biệt khoa đã xuất bản 2000 cuốn Toán cao cấp phục vụ cho sinh viên học tập. Một số các thầy, cô giáo của khoa đang theo học các lớp cao học để nâng cao trình độ.

Bài viết liên quan