Video

Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV
Lễ tốt nghiệp Khóa III và khai giảng Khóa VI cao đẳng chính quy tại SEV